Naša Expertíza

Poradenstvo pri kúpe

Kupujúci sú tí, ktorí riskujú svoj kapitál. Pre investora sa práca práve akvizíciou ešte len začína, a preto je dôležité stavať na solídnych základoch. Sme tu, aby sme podporili investorov na každom kroku tejto cesty.

Prvým krokom je urobiť si domácu úlohu prípravou jasnej akvizičnej stratégie a definovať investičné zámery. Nastavenie správnej investičnej tézy, porozumenie dynamiky trhu a príprava zoznamu vhodných akvizičných cieľov sú pre zahájenie vhodného investičného procesu kľúčové. Uvedomujeme si, že každý investor má svoje unikátne preferencie – naše skúsenosti v rôznych sektoroch trhu, podnikateľský duch a snaha o individuálne porozumenie princípov biznisu nám umožňujú sa plnohodnotne pripraviť.

Nasledujúcim krokom procesu je samotné vykonanie transakcie. Tu Vám poradíme, ktoré vhodné spoločnosti osloviť, ako štruktúrovať investičné ponuky či riadiť celý proces investičného due diligence.

Keď je transakcia vo svojej záverečnej fáze, práve toto je kľúčový čas pre úspešnosť akvizície. Sme tu, aby sme zanalyzovali hodnotu cieľovej spoločnosti, štruktúrovali podmienky a stáli pri vás pri rokovaniach k transakčnej dokumentácií až do úplného konca transakcie.

Tu to však nekončí – snažíme sa myslieť niekoľko krokov dopredu a sme pripravení podporiť vás pri plnom prevzatí, integrácií podnikania a najmä realizácii hodnoty, za ktorú ste zaplatili.

Poradenstvo pri predaji

Keď podnikatelia predávajú svoj podnik, ide o rozhodnutie a situáciu, ktorá sa v mnohých prípadoch deje raz za život. Preto je pre nich dôležité urobiť všetko správne. Sme tu, aby sme podporili predávajúcich na každom kroku tejto cesty.

Prvým krokom je urobiť si domácu úlohu a pripraviť spoločnosť a klienta na tento proces. Nastavenie správnej stratégie pre predaj, stanovenie cieľov a očakávaní, pripravenie spoločnosti na prezentáciu silných stránok a hodnôt pre potenciálneho investora sú nevyhnutnými predpokladmi pre maximalizáciu hodnoty v procese predaja. Uvedomujeme si, že každý obchod je unikátny a vyžaduje si plán šitý na mieru – naše skúsenosti s mnohými fúziami a akvizíciami v rôznych sektoroch nám umožňujú tento proces zahájiť správne.

Nasledujúcim krokom procesu je samotné vykonanie transakcie. Sme tu, aby sme vám poradili, ktorých potenciálnych kupujúcich osloviť, ako prezentovať predávanú spoločnosť či riadiť pre vás predajný a due diligence proces.

Keď je transakcia vo svojej záverečnej fáze, práve toto je kľúčový čas pre úspešnosť predaja. Sme tu, aby sme Vám asistovali pri vyhodnotení ponúk a viedli pre vás rokovania o podmienkach a zmluvnej dokumentácii až po finálne uzatvorenia transakcie.

Poradenstvo pri kúpe

Akvizícia nehnuteľnosti môže na prvý pohľad vyzerať jednoducho a priamočiaro. Aj tu je však mnoho aspektov, ak chce kupujúci investíciu podchytiť správne – od vyhľadania vhodnej nehnuteľnosti cez vyhodnotenie primeranej kúpnej ceny až po podpísanie relevantnej dokumentácie. Sme tu, aby sme podporili investorov na každom kroku tejto cesty.

Proaktívne vyhľadávanie investičných príležitostí môže byť vhodným východiskom pre spoluprácu – na základe pochopenia vašich investičných kritérií vám pomôžeme s identifikáciou vhodných investičných príležitostí na trhu či proaktívne iniciujeme diskusiu s majiteľmi nehnuteľnosti, ktorá nemusí byť aktuálne na predaj.

Keď je už transakcia zahájená, sme tu, aby sme vám pripravili finančnú a prevádzkovú analýzu nehnuteľnosti. Výsledkom je identifikácia kľúčových aspektov, ktoré je v rámci transakcie potrebné zvážiť, spolu s názorom na hodnotu nehnuteľnosti a primeranú cenu.

Počas trvania transakčného procesu vieme vďaka bohatým skúsenostiam poskytnúť celé spektrum podpory pre kupujúceho – od riadenia procesu investície v mene klienta, procesu due diligence a rokovania o uzatvorení transakčnej dokumentácie ako sú nezáväzná ponuka, kúpna zmluva a súvisiaca dokumentácia.

Naše skúsenosti s investíciami a prevádzkovaním nehnuteľností z nás robia vhodného partnera na zabezpečenie celého procesu transakcie, čo vás môže významne odbremeniť od procesnej stránky transakcie. Takto bude vaša pozornosť potrebná iba pri kľúčových obchodných rozhodnutiach pre transakciu.

Poradenstvo pri predaji

Jedna z kľúčových zodpovedností vlastníkov a manažérov nehnuteľností je aktívne prehodnocovanie práce s nehnuteľnosťami v portfóliu. Zdroj tvorby hodnoty v portfóliu priamo súvisí s predajom aktív – a to v správnom čase a za správnu cenu. Sme tu, aby sme podporili predávajúcich na každom kroku ich cesty.

Prvým krokom je posúdiť súčasnú situáciu na trhu a prípadné zmeny v hodnote nehnuteľnosti. Porozumenie spektru potenciálnych kupujúcich a hodnoty, ktorú môže predaj vytvoriť, sú nevyhnutným základom pre maximalizovanie hodnoty v procese predaja. Uvedomujeme si jedinečnosť každej nehnuteľnosti a procesu predaja, čo si vždy vyžaduje stratégiu na mieru – naše skúsenosti s investíciami a prevádzkovaním nehnuteľností nám umožňujú začať tento proces správne.

Nasledujúcim krokom procesu je samotné vykonanie transakcie. Tu vám budeme radiť, ktorých potenciálnych kupujúcich osloviť, ako prezentovať nehnuteľnosť a riadiť pre vás predajný due diligence proces.

Budeme tu pre vás aj v predpredajnej fáze, aby sme poriadne vyhodnotili ponuky a stáli pri vás na rokovaniach o dokumentoch súvisiacich s transakciou až do jej úplného konca.

Keď je transakcia vo svojej záverečnej fáze, práve toto je kľúčový čas pre úspešnosť predaja. Sme tu, aby sme Vám asistovali pri vyhodnotení ponúk a viedli pre vás rokovania o podmienkach a dokumentoch zmluvnej dokumentácii až po finálne uzatvorenie transakcie.

Oceňovanie Spoločnosti
Finančné Plánovanie

Posúdenie hodnoty spoločnosti či investície sú jadrom racionálneho rozhodovacieho procesu – bez ohľadu na situáciu. Sme tu, aby sme poskytli nezávislé posúdenie hodnoty predmetného podnikania.

Pre toto je typickou situáciou napríklad akvizícia spoločnosti a jej ohodnotenie pre potenciálneho kupujúceho. Máme skúsenosti s ohodnotením súčasného podnikania, potenciálneho budúceho vývoja a príslušných aspektov, ktoré sú výsledkom hodnoty samotnej spoločnosti na samostatnej báze či vrátane prípadných synergií – čo sú predpoklady nevyhnutné pre prijímanie plne informovaných rozhodnutí.

Dôležitý je tiež opačný pohľad, teda keď majitelia spoločnosti chcú porozumieť hodnote ich podnikania. Takáto naša asistencia môže byť pre majiteľov vhodná napríklad pri stanovení správnej cenovej stratégie pre následný predaj spoločnosti, vysporiadaní vzťahov medzi vlastníkmi alebo pri informatívnom zhodnotení koľko podnik, ktorý vybudovali, môže byť hodný.

V neposlednom rade, príprava solídneho finančného plánu a plánu peňažných tokov môže slúžiť aj ako podklad pri plánovaní kapitálových investícií v rámci vášho podnikania. Pred investovaním náročne zarobených prostriedkov späť do spoločnosti poskytneme podporu pre majiteľov či manažment prostredníctvom posúdenia profilu peňažných tokov a potenciálnej návratnosti investície.

Optimalizácia Kapitálovej Štruktúry

Okrem samotného podnikania je maximalizácia návratnosti z investovaného kapitálu ďalším prostriedkom, ako vytvoriť hodnotu pre vlastníkov. Na základe našich skúseností vám pomôžeme pri stanovení optimálnej kapitálovej štruktúry a vhodnom alokovaní zdrojov financovania v spoločnosti.

Každý podnik má primárne dva hlavné zdroje kapitálu: vlastné imanie a cudzí kapitál. Medzi naše kompetencie v rámci investičného poradenstva patrí aj optimalizácia a aktívne posúdenie pomeru medzi týmito dvoma zložkami, so zreteľom na udržateľnosť a náklady na takúto kapitálovú štruktúru.

Pokiaľ ide o externé financovanie, je dôležité vhodné nastavenie jeho štruktúry a nákladov s ohľadom na typ činnosti. Máme bohaté skúsenosti so získavaním externého financovania, či už od bankových inštitúcii alebo formou alternatívnych nástrojov ako sú dlhopisy, mezanínové pôžičky, ale aj externé majetkové spoluúčasti v spoločnosti.

Trhové Štúdie

Keď spoločnosť zvažuje expanziu na zahraničné trhy či investíciu v oblasti, kde zatiaľ nepôsobí, jedným z úvodných krokov by malo byť porozumenie prostrediu a zhodnotenie celkovej situácie na trhu.

Sme tu, aby sme pomohli posúdiť súčasnú situáciu a odhadnúť jej budúci vývoj, zosumarizovať dynamiku trhu a analyzovať riziká a príležitosti na cieľovom sektore.

Naše zhodnotenie môže zahŕňať viacero aspektov podnikania od makroekonomickej a politickej situácie, vývoja príslušného sektora, kľúčových subjektov na cieľovom trhu až po posúdenie kľúčových parametrov legislatívneho rámca.

Vlastnícke Záležitosti

Zmeny v štruktúre majiteľov spoločnosti môžu byť hybnou silou, ktorá formuje budúcnosť spoločnosti na dlhodobom horizonte. Tieto zmeny však neovplyvňujú iba spoločnosť samotnú, ale môžu viesť k zmenám v návratnosti investície, osobného bohatstva či angažovanosti majiteľov v podnikaní samotnom.

Sme tu, aby sme vám poskytli podporu pri rokovaniach medzi spoločníkmi pri zakladaní, zmenách a vysporiadaní vzťahov medzi majiteľmi.

Ďalším elementom, typickým pre región strednej Európy, je prechod vlastníctva a riadenia spoločnosti z pôvodných zakladateľov na ich dedičov alebo iných rodinných príslušníkov. Tu vám poskytneme radu ohľadom nastavenia zmeny a cieľového výsledku procesu, posúdenia hodnoty prevedeného podniku, jeho vyhliadok či s hľadaním potenciálneho partnera, ktorý by mohol podporiť proces nástupníctva.